Prevádzkovateľ:

Optique s. r. o.
Podzámska 41
920 01  Hlohovec
e-mail: info@optique.sk
IČO: 44 590 067 
DIČ: SK2022759662 
Registrácia: OS TT, oddiel: s.r.o., vložka číslo 23261/T 

Všeobecné ustanovenia:

Objednávky je možné realizovať prostredníctvom nákupného koša v e-shope alebo objednať priamo, zaslaním objednávky prostredníctvom e-mailu na info@optique.com . Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.optique.sk a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Po obdržaní potvrdenia objednávky zo strany www.optique.sk, ktoré bude oznámené emailom alebo telefonicky vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet. Doba expedície sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-14 pracovných dní v závislosti od skladových zásob resp. v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov. Ak bude potrebné tovar objednať u dodávateľa, budeme Vás kontaktovať a oboznámime Vás o približnom možnom termíne dodania a na ďalšom postupe k Vašej spokojnosti. V prípade, že Vám nebude vyhovovať predĺženie doby dodania tovaru máte možnosť stornovať objednávku. K expedičnej dobe treba ešte pripočítať čas potrebný na            doručenie. Pri zaslaní tovaru poštou je tento čas približne 2-4 dní. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Garancia ceny

V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný.

Spôsob platby

Forma dodaniaSpôsob úhradyCena prepravy
Slovenská poštaDobierka4 €
Slovenská pošta Prevodom na účet (predfaktúra)0 €
Slovenská poštaDobierka do ČR9 €

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu len v deň objednania tovaru. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
- vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a to elektronicky na emailovú adresu info@optique.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, ktoré je zároveň variabilný symbol, dátum nákupu a predloží originál doklad o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle nepoškodený tovar späť na prevádzku dodávateľa (vrátane púzdra, čistiacej utierky a originál nepoškodenej krabičky s okuliarmi), kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. 

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku.

Ochrana osobných údajov

Všetky internetové činnosti www.optique.sk, sú v súlade s legislatívou SR, vrátane zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Tieto zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré www.optique.sk zhromažďuje o Vás pri Vašej registrácii na tejto internetovej stránke. Vaše osobné informácie nikdy nijakým spôsobom nezneužijeme. Vaše kontaktné informácie alebo Vaše osobné informácie nikdy neodovzdáme nijakým tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. 

Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je v zmysle príslušných zákonov oprávnený zasielať mu e-mailové správy obsahujúce novinky a informácie súvisiace s prevádzkou servera.

Prevádzkovateľ portálu www.optique.sk nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov ani za spôsob akým služby využívajú.

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Sankcie a pokuty

Zmluvná pokuta je vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Pokiaľ je odberateľ v omeškaní viac ako 30 dní, zmluvná pokuta je 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby.

Ostatné náležitosti

Ostatné náležitosti neupravené v týchto Všeobecných obchodný podmienkach sa riadia platnými predpismi Obchodného zákonníka a v prípade sporu riešia miestne príslušným súdom v sídle dodávateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo informovať užívateľov o novinkách spojených s prevádzkou portálu www.optique.sk.

Ochrana autorských práv

Všetky materiály publikované na portáli www.optique.sk sú chránené autorským zákonom prevádzkovateľa ale dodávateľa výrobkov a preto kopírovanie obrázkov, popisov produktov, štruktúry stránky ako aj iných informácií je výslovne zakázané bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv.  

Záverečné ustanovenie

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez súhlasu kupujúceho.